Financování z operačních programů

Corinth si školy mohou pořídit z prostředků Národního plánu obnovy i OP Jan Amos Komenský. 

Aktuální projekty pro čerpání financí

Proč Corinth

Corinth podporuje rozvoj digitálních kompetencí, jejichž důležitost zdůrazňují probíhající revize RVP, stejně jako Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Na jejich rozvoj se nyní soustřeďuje několik programů, které umožňují školám financovat nákup digitálních pomůcek. 

Jaké prostředky můžete využít

Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy (NPO) umožňuje školám čerpat prostředky pro nákup pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Corinth vám pomůže s pomůckami v následujících kategoriích definovaných ministerstvem školství.

Software a licence s 3D modely 

Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Software pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Více informací o podporovaných digitálních učebních pomůckách najdete na stránkách pro metodická doporučení MŠMT pro NPO.

Další informace o čerpání dotací NPO v roce 2022

 • Škola může na jednoho žáka čerpat 1 000 Kč

 • Finanční prostředky se poskytují na nákup pomůcek od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

 • Finanční prostředky se poskytují pouze školám, které deklarují svůj záměr zahájit výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle revidovaného RVP ZV, resp. pro gymnázia RVP G) od 1. 9. 2022 nebo zahájily výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle revidovaného RVP ZV od 1. 9. 2021.

 • Aktuálně mohou čerpat ZŠ a gymnázia.

Plné znění podmínek pro čerpání dotací naleznete na stránkách MŠMT nebo ve Věstníku MŠMT (str. 122-126).

Další důležité dokumenty najdete níže.

Podmínky pro čerpání dotacní NPO v roce 2023

Z NPO bude možná pro nákup digitálních pomůcek čerpat i v následujícím roce. Bude se to týkat dalších škol, které budou přecházet na výuku dle revidovaných RVP pro ZŠ. 

OP Jan Amos Komenský (JAK)

Výzvy pro školy v rámci operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) se soustřeďují na modernizaci vzdělávání a spravidelivý rozvoj potenciálu všech žáků. Můžeme pro vás tak zprostředkovat výukový software s 3D a VR, školení i hardware pro virtuální realitu. Pro služby Corinthu jsou tak relevantní následující kategorie, pro které OP JAK umožňuje čerpat finanční prostředky. 

ICT technika

Digitální pomůcky pro realizaci aktivit projektů

Vzdělávání pracovníků

Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Další informace o čerpání dotací v roce 2022 a 2023

 • Sběr žádostí pro ZŠ stále probíhá až do příštího roku: 25.5.2022 až 28.4.2023
 • Sběr žádostí pro SŠ stále probíhá: 30.5. až 30.11.2022
 • Škola může na 300 000 Kč pro subjekt +  jednoho žáka až 3 000 Kč
 • Finanční prostředky se poskytují na nákup pro projekty v délce 2 až 3 roky - lze uplanit několikaleté předplatné Corinthu. Finance však škola může čerpat až po zahájení projektu.
 • Čerpat mohou ZŠ i SŠ
 • Není možné na jednu položku čerpat peníze z NPO i OP JAK

 • Školy podávají pouze jednu žádost, která představuje jeden celý projekt s více položkami

Důležité odkazy dokumenty