Financování z operačních programů

Corinth si školy mohou pořídit z prostředků Národního plánu obnovy i OP Jan Amos Komenský. 

Proč Corinth

Corinth podporuje rozvoj digitálních kompetencí, jejichž důležitost zdůrazňují probíhající revize RVP, stejně jako Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Na jejich rozvoj se nyní soustřeďuje několik programů, které umožňují školám financovat nákup digitálních pomůcek. 

Jaké prostředky můžete využít

Prevence digitální propasti

V rámci aktuální výzvy je možné vůbec poprvé čerpat tyto prostředky i na nákup softwaru a tuto možnost mohou využít všechny školy pro své žáky ze znevýhodněného prostředí, nikoliv pouze školy s jejich celkově vyšším podílem.

Můžete čerpat zdroje až do výše 100 000 Kč – na hardware 40 000 Kč a 60 000 Kč na pořízení softwaru.

Výukový (edukační) software 

Software pro AR/VR 

Brýle pro AR/VR 

Software a licence s 3D modely 

Software pro využití rozšířené nebo virtuální reality 

Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Důležité informace k čerpání dotace v roce 2024

 • Výzva určená základním a středním školám a konzervatořím – soukromým, církevním i zřizovaným státem, kraji a obcemi

 • Žádost je možné podat do 30. 4. 2024

 • Dotace se vztahuje na nákupy realizované od 1. 1. a 31. 12. 2024

 • Finanční intervence směřovaná na školy slouží k vybudování/vytvoření tzv. mobiliáře – mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům, kteří je potřebují

Více informací najdete ve Věstníku MŠMT (strana 235) a stránkách EDU.cz.

Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy (NPO) umožňuje školám čerpat prostředky pro nákup pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Corinth vám pomůže s pomůckami v následujících kategoriích definovaných ministerstvem školství.

Software a licence s 3D modely 

Software pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Více informací o podporovaných digitálních učebních pomůckách najdete na stránkách pro metodická doporučení MŠMT pro NPO.

Další informace o čerpání dotací NPO v roce 2023

 • Finanční prostředky jsou určeny pro základní školy, střední školy a konzervatoře, s výjimkou základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „školy“). 

 • Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje. 

 • Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (tj.
  faktury vystavené do 31. prosince 2023, pokud budou uhrazeny nejpozději do
  31. ledna 2024). 

 • Finanční prostředky se poskytují pouze školám, kterým nebyly poskytnuty finanční
  prostředky na digitální učební pomůcky v roce 2022, nebo finanční prostředky v roce 2022 byly poskytnuty, ale škola je vrátila v plné výši. 

 • Škola může na jednoho žáka čerpat 1 000 Kč

Plné znění podmínek pro čerpání dotací naleznete ve Výzvě MŠMT  nebo ve v aktuálním Věstníku MŠMT (str. 255-257). 

Další důležité dokumenty najdete níže.

OP Jan Amos Komenský (JAK)

Výzvy pro školy v rámci operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) se soustřeďují na modernizaci vzdělávání a spravidelivý rozvoj potenciálu všech žáků. Můžeme pro vás tak zprostředkovat výukový software s 3D a VR, školení i hardware pro virtuální realitu. Pro služby Corinthu jsou tak relevantní následující kategorie, pro které OP JAK umožňuje čerpat finanční prostředky. 

ICT technika

Digitální pomůcky pro realizaci aktivit projektů

Vzdělávání pracovníků

Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality

Další informace o čerpání dotací v roce 2023

 • Žádosti o podporu již není možné podat
 • Škola může na 300 000 Kč pro subjekt +  jednoho žáka až 3 000 Kč

 • Finanční prostředky se poskytují na nákup pro projekty v délce 2 až 3 roky - lze uplanit několikaleté předplatné Corinthu. Finance však škola může čerpat až po zahájení projektu.

 • Čerpat mohou ZŠ i SŠ

 • Není možné na jednu položku čerpat peníze z NPO i OP JAK

 • Školy podávají pouze jednu žádost, která představuje jeden celý projekt s více položkami

Důležité odkazy dokumenty