Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů:

Toto prohlášení je určeno zejména našim klientům, zaměstnancům, smluvním partnerům, prodejcům našeho vzdělávacího softwaru, spolupracovníkům a všem dalším osobám, jejichž osobní údaje společnost Corinth s.r.o. v souvislosti s předmětem její činnosti.

Základní informace o společnosti:

Název Společnosti: Corinth s.r.o.
Sídlo: Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6
IČO: 24120758
DIČ: CZ24120758
Telefonní číslo: +420 608 834 810
E-mail: hello@corinth3d.com

dále jen: „Správce“, „My“ nebo „Společnost“

V tomto prohlášení Vám Správce poskytuje základní informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře odpovídající technické úrovni používaných prostředků a pravděpodobným rizikům pro vaše práva a svobody. Existují přísná pravidla stanovující, kdo může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Rádi bychom vás požádali, abyste si pozorně přečetli níže uvedené informace. Pokud vám něco není dostatečně jasné, rádi Vám jakýkoliv pojem vysvětlíme. Pokud nesouhlasíte s rozsahem nebo zpracováním svých osobních údajů, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Naše ,,Zásady ochrany osobních údajů” rozdělujeme do tří důležitých kategorií: Uživatel webových stránek, Uživatel online či offline verze aplikace a Partner.

Zavádíme také vysoké standardy ochrany osobních údajů dětí, protože naše specifické řešení jako studentský přístup nebo hromadná registrace je často v kooperaci se sdílením a zpracováním dat našich mladých uživatelů. Žádáme Vás, jako zákonného nebo jiného zástupce dítěte, abyste své dítě srozumitelně informovali o zpracování jeho osobních údajů a také o jeho právech s tím souvisejících.

Definice:

Než začneme s našimi články o Zásadách zpracování osobních údajů, níže popisujeme několik důležitých pojmů:

1. „Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

2. „Zpracováním“ jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaným či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování; vyhledání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, seřazením nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

3. „Správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu.

4. „Zpracovatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem Správce.

5. „Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která se zaregistruje nebo navštíví kteroukoli z webových stránek, aplikací a služeb Správce.

6. „Partner“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými spolupracuje se Společností jako zákazník, který si zakoupil naše produkty a služby. Partnerem se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, která působí jako přeprodejce nebo jinak vstupuje do spolupráce se Společností, zejména na základě smluvního vztahu.

7. „Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účely zpracování.

8. „Třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněná zpracovávat osobní údaje.

9. „Souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev přání subjektu údajů, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího opatření vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo její.

10. „GDPR“ znamená nařízení v právu EU 2016/679 o ochraně údajů a soukromí v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP). GDPR je důležitou součástí práva EU na ochranu soukromí a lidských práv, zejména čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

Jak shromažďujeme a používáme osobní údaje:

Primárně shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, uživatelích, partnerech a zaměstnancích.

V tomto článku bychom vám rádi vysvětlili, jak a jaké údaje zpracováváme ve čtyřech nejdůležitějších případech:

 • jako uživatel webu,
 • jako uživatel online verze naší aplikace,
 • jako uživatel offline verze naší aplikace,
 • jako náš partner.

V každém případě upřesňujeme více informací o činnosti zpracování, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem a po jakou dobu údaje zpracováváme.

Uživatel webu:

Naše webové stránky se snažíme neustále vylepšovat, a to na všech jazykových mutacích, proto využíváme soubory cookies.

Neustále vylepšujeme naše webové stránky ve všech jazykových mutacích. To je hlavní důvod, proč používáme cookies a proč máme webový formulář pro naše zákazníky, partnery, potenciální partnery a pro každého, kdo má o naše řešení zájem a potřebuje pomoc.
 

Soubory cookie:

Na této webové stránce používáme „cookies“. Webový prohlížeč může ukládat malý soubor dat pod názvem cookie. Používáním souborů cookie můžeme zlepšit zážitek z naší webové stránky a identifikovat opakované návštěvníky. Soubory cookie navíc mohou sledovat a cílit zájmy uživatelů, což vede k lepšímu zážitku na našem webu. Celkově soubory cookie zjednodušují používání webových stránek, poskytují autentické online zážitky, nabízejí cenné informace a umožňují provozovateli sledovat funkčnost, zabraňovat zneužití a zajišťovat adekvátní poskytování služeb. Povolení souborů cookie není povinným požadavkem. Je možné upravit nastavení prohlížeče tak, aby buď blokoval soubory cookie, nebo dostával upozornění, když webová stránka odesílá soubory cookie. Ačkoli většina prohlížečů soubory cookie ve výchozím nastavení povoluje, je možné tato nastavení změnit, aby se omezilo automatické přijímání souborů cookie a místo toho bylo požadováno okamžité schválení.

Cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, můžeme zpracovávat pseudonymní údaje ze zařízení, které web používá, jako je IP adresa, typ prohlížeče, operační systém (jazyk), čas požadavku serveru a která stránka byla zobrazena nebo použita.

Jaké Cookies používáme naleznete pod tímto odkazem.

Účelem zpracování údajů je zajistit vlastnosti webových stránek a umožnit našim uživatelům vidět všechny informace v nejlepší možné digitální podobě.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Společnosti provádějící služby webových stránek a případně zaměstnanci Partnerů zajišťující změny na webových stránkách.
 

Webový formulář

Na našem webu máme k dispozici formulář pod tímto odkazem zde k vyplnění.

Náš webový formulář využíváme především pro možnost dotazu, možnost spolupráce, možnost zákaznické či technické podpory nebo pro jiné dotazy našich uživatelů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, e-mail, telefonní číslo.

Můžeme také zpracovat název organizace a další otázky, které jsou nepovinné.

Účelem zpracování těchto údajů je mít potřebné informace pro zodpovězení vyplněného formuláře. Jsme správcem údajů těchto informací a zpracování je řízeno Zpracovatelem, společností Pipedrive, Inc. Zpracovatel nesdílí tyto informace s žádnou třetí stranou kromě uložení informací v jeho cloudových databázích. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely splnění vašeho požadavku na odpověď.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Společnosti provádějící zákaznický servis a obchodní vztah a zaměstnanci Správce provádějící související úkoly.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: 5 let
 

Uživatel online aplikace:

Soubory cookie:

Podobně jako uživatel našeho webu také shromažďujeme soubory cookie od uživatele naší online aplikace. Podrobné informace o cookies jsou k dispozici v horním textu. Když například k vaší identifikaci používáme soubor cookie, nemusíte se přihlašovat více než jednou, čímž ušetříte čas strávený na našich stránkách.

Registrace na webu aplikace:

Naši uživatelé, kteří by chtěli používat naši online aplikaci – Corinth Online na online.corinth3d.com, se musí zaregistrovat pomocí webového rozhraní nebo se zaregistrovat pomocí účtu Google, Microsoft, i3LEARNINGHUB nebo Clever a poté v případě potřeby použít svůj licenční klíč.

Důležité upozornění pro sdílení uživatelských účtů:

Poskytnutím své e-mailové adresy uživatelé přebírají odpovědnost za to, že ji nebudou sdílet s ostatními pro zneužívání služeb. To je důležité, protože e-mailová adresa se často používá jako primární prostředek komunikace a identifikace uživatele na službě nebo webu. Jakékoli zneužití e-mailové adresy jinými osobami může mít za následek neoprávněný přístup k uživatelskému účtu, citlivým informacím nebo jiným potenciálním bezpečnostním problémům.
Kromě toho je uživatel, který zaregistruje e-mailovou adresu, odpovědný za přihlášení pomocí poskytnuté e-mailové adresy. To znamená, že uživatel musí zajistit zabezpečení svého e-mailového účtu, jako je nastavení silného hesla a povolení dvoufaktorové autentizace, pokud je k dispozici. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek neoprávněný přístup k uživatelskému účtu a potenciálně poškodit uživatele nebo službu nebo webovou stránku.

Zpracovávané osobní údaje: e-mailová adresa, role a po registraci může Správce použít i vaše jméno. Pokud se zaregistrujete prostřednictvím třetích stran, můžeme také zpracovat vaši preferenci jazyka a profilovou fotografii.

Účely zpracování těchto údajů jsou:

 • Poskytování služeb prostřednictvím aplikace,
 • Zřídit kontaktní údaje,
 • Statistické účely pro naše vývojové a obchodní oddělení,
 • Marketingové účely.

 
Právním základem pro zpracování údajů je souhlas uživatele zaškrtnutím příslušného tlačítka.

Příjemci osobních údajů jsou primární zaměstnanci Společnosti vyvíjející aplikaci, zajišťující zákaznický servis, obchodní oddělení Společnosti a marketingové oddělení.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: dokud náš uživatel neodvolá svůj souhlas nebo dokud nebude uživatel neaktivní déle než 2 roky od posledního přihlášení.

Tato data ukládáme na platformě Microsoft Azure. Všechna data o systému naší aplikace splňují technická a organizační opatření pro eliminaci bezpečnostního incidentu.

Podpora a vylepšení aplikace

Podpora a vylepšování aplikace jsou důležité, protože zajišťují, že aplikace funguje správně a odpovídá potřebám svých uživatelů. Neustálé vylepšování aplikace pomocí oprav chyb, vylepšení funkcí a zpětné vazby od uživatelů může pomoci zvýšit zapojení uživatelů, jejich spokojenost a také využívání aplikace. Zásadní je také poskytování spolehlivé a efektivní podpory uživatelům, kteří se setkají s problémy nebo mají dotazy. Společnost k tomu využívá nástroje třetích stran. Tyto nástroje umožňují vývojářům společnosti identifikovat potenciální chyby a problémy a získat přehled o tom, jak uživatelé s aplikací komunikují. Tyto informace se pak používají k rozhodování na základě dat a ke zlepšení návrhu, funkčnosti a výkonu aplikace.

Schopnost analyzovat chování uživatelů a identifikovat vzorce navíc pomáhá zlepšovat zákaznickou podporu. To proto, že umožňuje týmům zákaznické podpory předvídat potřeby uživatelů a poskytovat včasnou pomoc. Použití nástrojů třetích stran také usnadňuje vývojářům sledování a identifikaci chyb a jiných nedokonalostí v aplikaci. Tyto informace se používají k vylepšení a zajištění hladkého chodu aplikace.
Kromě toho používání nástrojů třetích stran pro analýzu a sledování chování uživatelů vede k lepší uživatelské zkušenosti. Vývojáři mohou získat přehled o uživatelských potřebách a preferencích, které lze použít k přizpůsobení aplikace tak, aby lépe vyhovovala těmto potřebám. To v konečném důsledku vede ke zvýšené spokojenosti uživatelů a zapojení do aplikace.

Účely zpracování těchto údajů jsou:

 • zlepšení vývoje aplikace,
 • posílení zákaznické podpory,
 • poskytuje lepší uživatelský zážitek.

Jsme Správcem údajů těchto informací a zpracování může být řízeno také našimi Zpracovateli, kterými jsou Mixpanel, Inc., Smartlook.com, s.r.o. a Slack Technologies, LLC. 

Správce nesdílí tyto informace s žádnou třetí stranou, s výjimkou ukládání informací a poskytování podpory nebo analýzy vzorců pro vývoj.

Zpracovávané osobní údaje: uživatelské jméno nebo e-mailová adresa, mobilní telefon, konkrétní údaje související s aktivitou uživatele (poslední přihlášení, používaná funkce, nejčastější modely, HW detaily atd.).

Právním základem našeho zpracování je oprávněný zájem na zlepšení aplikace a souhlas zaškrtnutím našeho příslušného políčka.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Společnosti provádějící zákaznický servis a obchodní vztah a zaměstnanci Správce provádějící související úkoly.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: Do vyřízení žádosti nebo až po dobu 5 let.

Uživatel offline aplikace:

Instalace offline aplikace:

Naše offline aplikace (dále jen “Corinth 3D”) je řešení, které funguje na platformě Windows, instalace je možná z Microsoft Store nebo pomocí našeho instalačního balíčku dostupného na našich webových stránkách. Další podrobnosti o instalaci jsou k dispozici zde.

Zpracovávané osobní údaje: IP adresa a dostupná metadata o zařízení.

Právní základ pro zpracování osobních údajů: nezbytné pro plnění smlouvy a zajištění bezpečnostní politiky pro našeho uživatele a zajištění naší licenční politiky.

Účelem zpracování je bezproblémová instalace aplikace pro naše uživatele.

Po dobu používání aplikace údaje uchováváme, po nečinnosti delší než 5 let veškeré osobní údaje vymažeme.

Podpora a vylepšení aplikace:

Jak již bylo zmíněno u online verze aplikace, snažíme se také aplikaci Corinth 3D neustále vylepšovat a poskytovat co nejlepší technickou podporu. I v tomto případě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, e-mail, telefonní číslo, konkrétní údaje související s aktivitou uživatele (poslední přihlášení, používaná funkce, nejčastější modely, HW detaily atd.).

Účelem zpracování těchto údajů jsou:

 • zlepšení vývoje aplikací,
 • posílení zákaznické podpory,
 • poskytuje lepší uživatelský zážitek.

Jsme Správcem údajů těchto informací a zpracování mohou řídit také naši Zpracovatelé, kterými je především Slack Technologies, LLC. Správce nesdílí tyto informace s žádnou třetí stranou, s výjimkou ukládání informací a poskytování podpory nebo analýzy vzorců pro vývoj.

Právním základem našeho zpracování je oprávněný zájem na zlepšení aplikace a souhlas zaškrtnutím příslušného tlačítka.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Společnosti provádějící zákaznický servis a obchodní vztah a zaměstnanci Správce provádějící související úkoly.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: Do uzavření žádosti nebo až po dobu 5 let, kdy byla žádost poprvé vznesena.

Partner:

Na základě plnění smlouvy shromažďujeme osobní údaje pro splnění všech požadavků, které jsou nezbytné z hlediska licencování produktů, poskytování dalších podpůrných služeb a případně další obchodní spolupráce.

Zpracovávané osobní údaje:  jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, pracovní zařazení, případně další adresy, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu nebo jiné fakturační údaje, ID zákazníka nebo prodejce.

Účelem zpracování těchto údajů je uzavření, plnění a ukončení smlouvy, jakož i nabízení změn smlouvy. Zpracování údajů se považuje za zákonné, i když je zpracování nezbytné k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Právní základ pro zpracování těchto údajů je nezbytný pro plnění smlouvy s Partnerem. Tento druh osobních údajů také potřebujeme zpracovávat, abychom splnili naše další zákonné povinnosti, a to podle několika zákonů (např. daňové a účetní zákony) musíme zpracovávat výše uvedené osobní údaje.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Společnosti provádějící zákaznický a obchodní vztah, interní či externí účetní a zaměstnanci Správce provádějící související úkoly.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: 5 let po ukončení obchodního vztahu nebo 5 let po ukončení smlouvy.

Přímý marketing:

Poskytujeme vám produkty a služby v souladu s podmínkami, které jsou k dispozici zde.

Vezměte prosím na vědomí, že na základě smlouvy můžete dostávat e-maily s technickými a provozními upozorněními týkajícími se funkčnosti služeb. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s vámi jako smluvní stranou. Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je tedy v tomto případě plnění smlouvy o poskytování služeb Společnosti (jak jsme uvedli v předchozím článku). Takové e-maily nepředstavují „přímý marketing“, jak je zmíněno v předchozím článku, ale můžete se kdykoliv odhlásit.

Vaše osobní údaje budou uloženy v naší databázi vedené u poskytovatele cloudových služeb, která nám poskytuje datové úložiště. Tyto údaje však spravujeme přímo a výhradně my. Na základě našeho oprávněného zájmu, jak je uvedeno výše, budou vaše osobní údaje použity pouze k zasílání nabídek produktů, ať už se jedná o nové nebo stávající produkty a služby.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, geolokace na základě vaší IP adresy a název organizace.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem Společnosti nebo na základě souhlasu.

Pokud si nepřejete dostávat nabídky našich produktů a služeb, můžete se jednoduše odhlásit v nastavení svého uživatelského účtu nebo kliknout na odkaz pro odhlášení uvedený v každém e-mailu obsahujícím naši nabídku.


Webináře, sociální sítě a náš blog: 

Sociální sítě jako Facebook, Instagram nebo LinkedIn nám dávají skvělou možnost pro propagaci našich produktů a služeb, interakci s našimi zákazníky a zvyšování povědomí o naší Společnosti. Důležitý je pro nás i náš blog na webových stránkách, kde zveřejňujeme důležité informace o vlastnostech produktů, novinkách o Společnosti atd. Pro naše zákazníky nabízíme také online webináře, především prostřednictvím MS Teams. Tyto webináře jsou poté k dispozici také na našem Youtube kanálu. Pro každou zmíněnou platformu platí jednotná pravidla, která jsou uvedena níže:

 • Otázky položené a dotazy na sociálních sítích společnosti nepředstavují oficiální stížnost, k tomuto kroku může sloužit např. náš formulář na webových stránkách.
 • Osobní údaje sdílené uživateli sociálních sítí Společnosti nespravujeme.
 • Společnost nenese odpovědnost za žádný obsah nebo komentáře porušující právní předpisy sdílené uživateli stránek sociálních sítí. Společnost nenese odpovědnost za žádné chyby, poruchy nebo problémy způsobené změnami v provozu systému na stránkách sociálních sítí.
 • U webinářů se mohou objevovat jména konkrétních účastníků, kteří se do webináře zapojili. V případě, že si nepřejete být součástí webináře, oznamte nám tuto skutečnost s předstihem začátku webináře.

Práva vašich osobních údajů

Právo vznést námitku:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti našemu zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, přestaneme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat, jakmile obdržíme vaši námitku.

Svou námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete zaslat e-mailem na adresu hello@corinth3d.com

V námitce stačí uvést své uživatelské jméno a uvést text „Tímto nesouhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely přímého marketingu“ a svůj podpis. O tom, jak byla vaše žádost vyřízena, vás budeme bez zbytečného odkladu informovat.

Vezměte prosím na vědomí, že právo vznést námitku nelze uplatnit k tomu, abychom přestali zpracovávat osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy nebo ke splnění našich zákonných povinností.

Právo být informován:

Subjekt údajů má právo být informován o požadavcích a podmínkách zpracování osobních údajů před shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů.

Právo na přístup subjektu údajů:

Můžete nás kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou předávány a po jakou dobu je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí těchto údajů je bezplatné.

Právo na opravu:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně prostředků pro poskytnutí dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz - „právo být zapomenut“:

Kdykoli můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • zpracování je protiprávní, vznesli jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů;
 • jsme povinni tak učinit ze zákona; nebo
 • odvoláte souhlas se zpracováním, který jste nám případně udělili,

Právo na omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud se uplatní některý z důvodů popsaných v GDPR.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:

Správce sdělí každou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s GDPR každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud o to subjekt údajů požádá.

Právo na přenositelnost údajů:

Pokud vaše údaje zpracováváme automatizovaně a na základě vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo požadovat, aby údaje se předávají přímo jinému správci,

Podání žádosti subjektu údajů, opatření přijatá Správcem:

Na naši činnost související se zpracováním osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v České republice. 

Tento úřad, stejně jako vy, bude informován, pokud navzdory našemu nejlepšímu úsilí a všem zavedeným opatřením pro zabezpečení dat dojde k úniku, zneužití nebo ztrátě vašich osobních údajů.
Jakékoli z výše uvedených práv u nás můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy hello@corinth3d.com
Vaše požadavky, dotazy nebo připomínky zodpovíme nejpozději do 1 měsíce.

Pokud máme opodstatněné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby podávající žádost, může si tato vyžádat další informace nezbytné k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Závěr

Zásady zpracování osobních údajů byly aktualizovány 1.4.2023.

Naše obchodní strategie a související způsoby zpracování vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se rozhodneme tyto zásady aktualizovat, umístíme změny na naše webové stránky a o těchto změnách vás budeme informovat nejen na již zmíněné webové stránce, ale také na sociálních sítích nebo na blogu. Žádáme, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a pravidelně je kontrolovali, když s námi budete nadále komunikovat nebo používat naše webové stránky.