Studie UK: Aplikace Corinth zlepšuje motivaci i studijní výsledky

Univerzita Karlova zkoumala dopady využití aplikace Corinth na dosažené znalosti ve výuce chemie a přírodopisu. Na datech od 565 žáků studie ukázala, že využití 3D modelů má signifikantní vliv na vnitřní motivaci žáků.  

Corinth prokazatelně zvyšuje vnitřní motivaci žáků 

Studie se zaměřila na zkoumání vnitřní motivace. Tu zkoumala skrze čtyři klíčové aspekty – zájem o probíranou látku, ochotu žáků vkládat úsilí do průběhu vyučování, uvědomění vlastních schopností žáků a vnímání užitečnosti probírané látky. A jaké byly výsledky? 

Zájem o probíranou látku 
Použití Corinthu výrazně zvýšilo zájem žáků o probíranou látku. Žáci hodnotili výuku jako zajímavější, atraktivnější a zábavnější. 

Vkládání úsilí do výuky 
Učitelé zaznamenali, že žáci byli ochotnější vkládat úsilí do průběhu výuky. Výrazně se projevila jejich snaha uspět a látku pochopit. 

Uvědomění si svých schopností 
Žáci měli větší sebevědomí ve vztahu k probírané látce. Cítili, že si vede dobře a zvládají učivo lépe. 

Vnímání užitečnosti probírané látky
Žáci, kteří používali aplikaci Corinth, ve srovnání s kontrolní skupinou hodnotili probíranou látku jako užitečnější a vnímali její přínos ve vztahu ke svému vzdělání jako větší. 

Studie ukázala, že efekt zapojení aplikace Corinth na vnitřní motivaci žáků přetrval i po dvou měsících od zahájení experimentu. A to u tří ze čtyř sledovaných škál vnitřní motivace. Dlouhodobý dopad se výrazněji projevil u chemie, u které je probíraná látka obecně obtížněji představitelná a abstraktní. A právě v těchto případech se vizualizace a možnost nahlížet na jevy a detaily, které jinak není možné spatřit, ukázala jako velmi přínosná. 

Kromě měření pokroků a změn u žáků se výzkum zaměřil i na pohled pedagogů. Z rozhovorů s nimi vyplynulu, že: 

  • aplikaci Corinth hodnotí jako velmi užitečnou pomůcku, která zlepšuje představivost žáků, je vhodná pro usnadnění pochopení probíraného učiva a pomocí ní lépe prezentují probírané učivo 
  • vnímají, že aplikace působí na žáky velmi pozitivně – modely jim připadají zajímavé, atraktivní, zábavné 
  • žáci se jevili motivovanější, aktivnější a při výuce více zaujetí 

Projevil se i pozitivní efekt na studijní výsledky, nejvýrazněji u abstraktních a složitých témat 

Studie prokázala, že používání 3D modelů a animací z aplikace Corinth má významný pozitivní vliv na dosažení lepších výsledků ve znalostních testech z předmětu chemie. U předmětu přírodopis došlo též k mírnému zlepšení, avšak ve srovnání nebylo tak výrazné a statisticky signifikantní. Jedním z možných vysvětlení je vyšší náročnost předmětu chemie z hlediska abstraktního myšlení. Právě větší nároky na představivost vytváří prostor pro využití vizualizací a výraznější efekt využití 3D modelů.  

O výzkumu 

Studie zahrnovala 565 žáků základních i středních škol, kteří byli rozděleni na kontrolní a experimentální skupinu.  

Výzkumné otázky: 

  • Jaký vliv má aplikace Corinth na vnitřní motivaci žáka ve vztahu k výuce přírodovědných předmětů? 
  • Jak se mění vliv aplikace Corinth s jejím častějším užíváním ve výuce přírodovědných předmětů
  • Jaký vliv má používání aplikace Corinth na dosažené znalosti ve výuce předmětu chemie a přírodopis? 

Data byla sbírána prostřednictvím predotazníků a post dotazníků s 25 tvrzeními, která spadala do čtyř škál: 1. zájem/potěšení, 2. vkládání úsilí do výuky, 3. uvědomění si svých schopností a 4. vnímání významu probírané látky.   

Závěr studie 

Studie Karlovy univerzity potvrdila významný pozitivní dopad zapojení 3D modelů do výuky na vnitřní motivaci žáků i studijní výsledky. Výuka přírodovědných předmětů, konkrétně biologie a chemie, byla díky Corinthu atraktivnější a pro žáky zábavnější. Citelnou změnu v zapojení, ochotě vkládat úsilí od průběhu vyučování i vnímání významu probíráné látky potvrdili nejen statistická data sbíraná od 565 žáků základních a středních škol, ale potvrdili je i učitelé, kteří aplikaci Corinth ve svých hodinách používali. Studie ukázala, že dopad na vnitřní motivaci je dlouhodobý – projevil se i 2 měsíce po zahájení experiementu. 

Corinth je zvláště užitečný pro složitější, hůře představitelná nebo abstrakní témata. Na to ukazují i výstupy, které porovnávaly studijní výsledky a pochopení probírané látky. Ty ukázaly, že právě v tématech jako je chemie, je dopad využití aplikace nejsilnější. 

Obdorný článek, který studii shrnuje si můžete přečíst zde.

Chcete také povzbudit zájem a motivaci žáků? 

Podívejte se na detailní představení aplikace nebo nás rovnou kontaktujte.